Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan landstingen/regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Det gör vi dels genom upphandlingar och inköp, men även genom lagerhållning och distribution via en tredjepartsdistributör.

Läs mer

Att jobba hos oss

Är du intresserad av att arbeta hos oss och är nyfiken på vad vi kan erbjuda dig? På dessa sidor hittar du information om karriärs- och utvecklingsmöjligheter, förmåner med mera.

Läs mer

Varuförsörjningens personuppgiftspolicy

Denna policy syftar att verka till skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Den avser att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Den ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis förestas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Vid behandling av personuppgifter ska följande gälla:

a) Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).

b) De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

c) De ska vara adekvata,relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

d) De ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

e) De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.

f) De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

I övrigt ska personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR.

Kontakta oss

Behöver du hitta till, eller komma i kontakt med oss? Du hittar kontaktuppgifter till våra medarbetare och besöksadresser till huvudkontoret och våra andra kontor på vår kontaktsida. Kontakta oss gärna!

Kundtjänst